#ЗАЕДНО

Повелба / Харта

Ние, долупотпишаните,

Вдаховени од принципите, фундаментите и вредностите, врз кои се гради Европската Унија

Вдахновени од заедничката историја на нашите две земји и нивните народи, како и од личностите и настаните, кои не поврзуваат

Загрижени за спроведувањето на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 1 август 2017 година

Разочарани од ќор-сокакот во кој западнале нашите односи во последните две години

Растревожени од документите изгласани од двата парламента, кои не навестуваат ништо добро за идните односи меѓу нашите две земји и нивните народи.

Растревожени од околноста, дека носители на еднострани видувања во академските средини во нашите две земји се повеќе извори на поделба и омраза меѓу нашите општества, отколку мостови за зближување.

Растревожени од земањето на надмоќ на националистичките и неконструктивни гласови во медиумите на двете земји, кои упорно нагнетуваат заемен сомнеж и омраза

Убедени дека искрениот дијалог и меѓусебното почитување и уважување се единствените начини за решавање на изникнатите проблеми

Подготвени да помогнеме за зближувањето и заемното запознавање на нашите две општества

 

СОЗДАВАМЕ: Клуб за бугарско-македонско пријателство и добрососедство

 

Целта на клубот е да организира настани (најмалку два пати месечно) во двете земји, кои да помогнат за нашето заемно запознавање и зближување. Во нив ќе бидат ангажирани претставници од различни области – култура, наука, образование, бизнис и други

Убедени сме дека тој искрен дијалог и вложените напори ќе придонесат за спроведување на Договорот од 2017 година и за нашето идно заедничко членство во Европската Унија.

 

 Ние, долуподписаните,

Вдъхновени от принципите, фундаментите и ценностите, върху които се изгражда Европейския съюз

Вдъхновени от общата история на нашите две страни и народите им, както и от личностите и събитията, които ни свързват

Загрижени за прилагането на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 г.

Разочаровани от задънената улица, в която са изпаднали нашите отношения през последните около две години

Разтревожени от документите, гласувани от двата парламента, които не вещаят нищо добро за бъдещите отношения между нашите две страни и народите им

Разтревожени от обстоятелството, че носители на едностранчиви възгледи в академичните среди в двете ни страни са по-скоро извори на разделение и омраза между обществата ни, отколкото мостове за сближаване

Разтревожени от надделяването на националистическите и неконструктивни гласове в медиите на двете страни, които целенасочено нагнетяват взаимно подозрение и омраза

Убедени, че искреният диалог и взаимната почит и уважение са единствените начини за решаване на възникналите проблеми

Готови да помогнем за сближаването и взаимното опознаване на нашите две общества

СЪЗДАВАМЕ: Клуб за българо-македонско приятелство и добросъседство

Целта на клуба е да организира събития (най-малко два пъти месечно) в двете страни, които да спомогнат за нашето взаимно опознаване и сближаване. В тях ще бъдат ангажирани представители от различни области – култура, наука, образование, бизнес и други

Убедени сме, че този искрен диалог и положените усилия ще допринесат за прилагане на Договора от 2017 г. и за нашето бъдещо общо членство в Европейския съюз

 

Нашиот клуб нуди само позитивност и пријателство. Време е граѓанските општества да се обединат за да создадат заедничка иднина за наредните генерации.

Нашият клуб не предлага нищо друго освен позитивизъм и приятелство. Време е гражданските общества да се обединят, за да създадат общо бъдеще за следващите поколения.

Следи:

Новости / Новини