#ЗАЕДНО

Политика на приватност/Политика на поверителност

На bgmkclub.eu, достапно од https://bgmkclub.eu, еден од нашите главни приоритети е приватноста на нашите посетители. Овој документ за Политика за приватност содржи типови на информации што ги собира и снима bgmkclub.eu и како ние ги користиме.

Ако имате дополнителни прашања или барате повеќе информации за нашата Политика за приватност, не двоумете се да не контактирате.

Оваа Политика за приватност се однесува само на нашите онлајн активности и важи за посетителите на нашата веб-страница во однос на информациите што тие ги споделиле и/или собираат во bgmkclub.eu. Оваа политика не се применува на какви било информации собрани офлајн или преку други канали освен оваа веб-локација. Нашата Политика за приватност е креирана со помош на Бесплатниот генератор на политика за приватност.

Согласност
Со користење на нашата веб-страница, вие со ова се согласувате со нашата Политика за приватност и се согласувате со нејзините услови.

Информации што ги собираме
Личните информации што се бара од вас да ги дадете, и причините зошто од вас се бара да ги дадете, ќе ви бидат разјаснети во моментот кога ќе побараме од вас да ги дадете вашите лични податоци.

Ако не контактирате директно, може да добиеме дополнителни информации за вас, како што се вашето име, адреса на е-пошта, телефонски број, содржината на пораката и/или прилозите што може да ни ги испратите и сите други информации што можете да изберете да ги дадете.

Кога се регистрирате за сметка, може да побараме ваши информации за контакт, вклучувајќи ставки како што се име, име на компанија, адреса, адреса на е-пошта и телефонски број.

Како ги користиме вашите информации
Ги користиме информациите што ги собираме на различни начини, вклучително и за:

Обезбедете, работете и одржувајте ја нашата веб-страница
Подобрете ја, персонализирајте и проширете ја нашата веб-страница
Разберете и анализирајте како ја користите нашата веб-страница
Развијте нови производи, услуги, карактеристики и функционалност
Комуницирајте со вас, директно или преку еден од нашите партнери, вклучително и за услуги на клиентите, за да ви обезбедиме ажурирања и други информации во врска со веб-страницата и за маркетинг и промотивни цели
Ви праќам е-пошта
Најдете и спречите измама
Датотеки за евиденција
bgmkclub.eu следи стандардна процедура за користење на датотеки за евиденција. Овие датотеки ги регистрираат посетителите кога посетуваат веб-локации. Сите хостинг компании го прават тоа и дел од аналитиката на хостинг услугите. Информациите собрани од датотеките за евиденција вклучуваат адреси на интернет протокол (IP), тип на прелистувач, Интернет-провајдер на услуги (ISP), ознака за датум и време, страници за упатување/излез, а можеби и број на кликови. Тие не се поврзани со какви било информации што може лична да се идентификуваат. Целта на информациите е за анализа на трендовите, администрирање на страницата, следење на движењето на корисниците на веб-страницата и собирање демографски информации.

Колачиња и веб-светилници
Како и секоја друга веб-локација, bgmkclub.eu користи „колачиња“. Овие колачиња се користат за складирање на информации, вклучувајќи ги и преференциите на посетителите и страниците на веб-локацијата до кои посетителот пристапил или посетил. Информациите се користат за оптимизирање на искуството на корисниците со прилагодување на содржината на нашата веб-страница врз основа на типот на прелистувачот на посетителите и/или други информации.

Политики за приватност на рекламни партнери
Можете да ја консултирате оваа листа за да ја најдете Политиката за приватност за секој од рекламните партнери на bgmkclub.eu.

Рекламните сервери или рекламните мрежи од трета страна користат технологии како колачиња, JavaScript или Web Beacons кои се користат во нивните соодветни реклами и врски што се појавуваат на bgmkclub.eu, кои се испраќаат директно до прелистувачот на корисниците. Тие автоматски ја добиваат вашата IP адреса кога ќе се случи тоа. Овие технологии се користат за мерење на ефективноста на нивните рекламни кампањи и/или за персонализирање на рекламната содржина што ја гледате на веб-локациите што ги посетувате.

Имајте предвид дека bgmkclub.eu нема пристап или контрола врз овие колачиња што ги користат трети лица огласувачи.

Политики за приватност на трета страна
Политиката за приватност на bgmkclub.eu не се однесува на други огласувачи или веб-локации. Затоа, ве советуваме да се консултирате со соодветните Политики за приватност на овие рекламни сервери од трети страни за подетални информации. Може да ги вклучува нивните практики и упатства за тоа како да се откажете од одредени опции.

Можете да изберете да ги оневозможите колачињата преку вашите индивидуални опции на прелистувачот. За да знаете подетални информации за управувањето со колачиња со одредени веб-прелистувачи, може да се најдат на соодветните веб-локации на прелистувачите.

 

В bgmkclub.eu, достъпен от https://bgmkclub.eu, един от основните ни приоритети е поверителността на нашите посетители. Този документ за политика за поверителност съдържа видове информация, която се събира и записва от bgmkclub.eu и как я използваме.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно нашата Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас.

Тази Политика за поверителност се отнася само за нашите онлайн дейности и е валидна за посетителите на нашия уебсайт по отношение на информацията, която те споделят и/или събират в bgmkclub.eu. Тази политика не е приложима за информация, събрана офлайн или чрез канали, различни от този уебсайт. Нашата политика за поверителност е създадена с помощта на безплатния генератор на правила за поверителност.

Съгласие
Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и се съгласявате с нейните условия.

Информация, която събираме
Личната информация, която трябва да предоставите, и причините, поради които трябва да я предоставите, ще ви бъдат изяснени в момента, в който ви помолим да предоставите вашата лична информация.

Ако се свържете директно с нас, може да получим допълнителна информация за вас като вашето име, имейл адрес, телефонен номер, съдържанието на съобщението и/или прикачените файлове, които може да ни изпратите, както и всяка друга информация, която можете да решите да предоставите.

Когато регистрирате акаунт, може да поискаме вашата информация за контакт, включително елементи като име, име на фирма, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

Как използваме вашата информация
Ние използваме информацията, която събираме по различни начини, включително за:

Предоставяме, оперираме и поддържаме нашия уебсайт
Подобрете, персонализирайте и разширете нашия уебсайт
Разберете и анализирайте как използвате нашия уебсайт
Разработвайте нови продукти, услуги, характеристики и функционалност
Комуникираме с вас директно или чрез някой от нашите партньори, включително за обслужване на клиенти, за да ви предоставим актуализации и друга информация, свързана с уебсайта, както и за маркетингови и промоционални цели
Изпращане на имейли
Намерете и предотвратите измами
Лог файлове
bgmkclub.eu следва стандартна процедура за използване на лог файлове. Тези файлове регистрират посетители, когато посещават уебсайтове. Всички хостинг компании правят това и част от анализа на хостинг услугите. Информацията, събрана от регистрационните файлове, включва адреси на интернет протокол (IP), тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), клеймо за дата и час, препращащи/изходни страници и евентуално броя кликвания. Те не са свързани с никаква информация, която може да бъде идентифицирана лично. Целта на информацията е за анализиране на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите в уебсайта и събиране на демографска информация.

Бисквитки и уеб маяци
Както всеки друг уебсайт, bgmkclub.eu използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите и страниците на уебсайта, до които посетителят е отворил или посетил. Информацията се използва за оптимизиране на изживяването на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа браузър на посетителите и/или друга информация.

Правила за поверителност на рекламните партньори
Можете да прегледате този списък, за да намерите Политиката за поверителност на всеки от рекламните партньори на bgmkclub.eu.

Рекламните сървъри или рекламни мрежи на трети страни използват технологии като бисквитки, JavaScript или уеб маяци, които се използват в съответните им реклами и връзки, които се показват на bgmkclub.eu, които се изпращат директно до браузъра на потребителите. Те автоматично получават вашия IP адрес, когато това се случи. Тези технологии се използват за измерване на ефективността на техните рекламни кампании и/или за персонализиране на рекламното съдържание, което виждате на уебсайтовете, които посещавате.

Имайте предвид, че bgmkclub.eu няма достъп или контрол върху тези бисквитки, които се използват от рекламодатели трети страни.

Правила за поверителност на трети страни
Политиката за поверителност на bgmkclub.eu не важи за други рекламодатели или уебсайтове. Ето защо ви съветваме да се консултирате със съответните Политики за поверителност на тези рекламни сървъри на трети страни за по-подробна информация. Може да включва техните практики и инструкции как да се откажете от определени опции.

Можете да изберете да деактивирате бисквитките чрез вашите индивидуални опции на браузъра. За да научите по-подробна информация относно управлението на бисквитки с конкретни уеб браузъри, можете да я намерите на съответните уебсайтове на браузърите.

Следи:

Новости / Новини